Signum

Zastrzeżenia prawne

Zasady użytkowania serwisu internetowego Optyk-Okulista SIGNUM

Właściciel witryny

1. Właścicielem niniejszej witryny internetowej, znajdującej się pod adresem www.optyk-okulista.pl jest Optyk-Okulista SIGNUM

2. Za treść poszczególnych podstron i publikowanych informacji odpowiadają redaktorzy serwisu (pracownicy Optyk-Okulista SIGNUM).

Warunki ogólne

1. Dane, informacje i opracowania zawarte w serwisie internetowym Optyk-Okulista SIGNUM są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.

2. Dane zamieszczone w serwisie internetowym Optyk-Okulista SIGNUM chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność Optyk-Okulista SIGNUM lub ich autorów.

3. Korzystanie z serwisu internetowego Optyk-Okulista SIGNUM jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w zastrzeżeniach prawnych.

Warunki użytkowania serwisu

1. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.

2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym Optyk-Okulista SIGNUM w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.

3. Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie wymaga zgody Optyk-Okulista SIGNUM, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).

4. Zabrania się, przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym Optyk-Okulista SIGNUM, z zastrzeżeniem ust. 6.

5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego Optyk-Okulista SIGNUM, elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla Optyk-Okulista SIGNUM lub firm hostujących serwis WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym Optyk-Okulista SIGNUMjest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Optyk-Okulista SIGNUM.

7. W przypadku uzyskania pisemnej zgody Optyk-Okulista SIGNUMna rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym, rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:

1) wykorzystywane informacje prezentowane będą w całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;

2) wykorzystywane dane, informacje i prace będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego Optyk-Okulista SIGNUMpoprzez podanie źródła w postaci www.helimed.pl.

8. Otrzymując dostęp do stron Optyk-Okulista SIGNUM użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.

9. Szata graficzna stanowi własność IntraCOM.pl S.C., który udziela zgody na przedruk lub wykorzystanie wizerunku strony w postaci niezmienionej mającej swe odwołania w rzeczywistości.

10. Znaki graficzne, logotypy i część materiałów tekstowych wykorzystanych w stronie stanowią własność ich autorów lub firm. Optyk-Okulista SIGNUM nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza zapisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).

11. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

Zakres odpowiedzialności Optyk-Okulista SIGNUM

1. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.

2. Optyk-Okulista SIGNUM nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszego serwisu internetowego lub serwisów z nim zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:

1) interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;

2) niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;

3. Informacje zawarte w serwisie mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez Optyk-Okulista SIGNUM wszelkich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu.

Obowiązywanie zasad

1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.

2. Optyk-Okulista SIGNUM ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się do dnia opublikowania treści.

Serwis WWW zaprojektowany i wykonany przez:

Agencja Interaktywna IntraCOM.pl - Tworzenie stron internetowych

www.intracom.pl
biuro@intracom.pl

Tel.: +48 32 351 82 50;
Fax: +48 32 351 82 50 w. 24